Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Niniejszy regulamin (nazwany dalej, jako,,Regulamin”) określa zasady korzystania z portalu www.serial-e.pl.
 2. Administrator witryny (zwanej dalej „Serwisem” lub ,,Portalem”) udostępnia bezpłatnie dostęp do wszelkich zawartych na niej treści oraz funkcjonalności. Nad to umożliwia odwiedzającym aktywny udział w rozwoju portalu poprzez np. przesyłanie informacji o serialach i branie udziału w organizowanych akcjach.
 3. Dostępne w serwisie opisy seriali oraz zdjęcia są własnością ich autorów. Zabrania się ich kopiowania.
 4. Przed przesłaniem jakiejkolwiek informacji do publikacji na łamach serwisu użytkownik musi zapoznać się z regulaminem i zaakceptować jego warunki. Odmowa zaakceptowania regulaminu będzie jednoznaczna z brakiem możliwości przesłania treści. Nad to użytkownik, który odwiedza portal musi zaakceptować obowiązującą politykę plików cookies i regulamin. W przypadku braku akceptacji zapisów powinien opuścić witrynę.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia w przyszłości opublikowanej treści, którą dostarcza użytkownik, jeśli łamie ona przepisy obowiązującego prawa.

DANE OSOBOWE:

 1. Administrator portalu zachowuje wyłącznie informacje zawarte w formularzach zgłoszeniowych przez okres trzech miesięcy (ze względu na ograniczenia techniczne). Użytkownik ma prawo do usunięcia wszelkich nadesłanych informacji po uprzednim wysłaniu stosownej wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Administrator serwisu udostępnia jego użytkownikom funkcję newslettera. Każdy subskrybent ma prawo do wypisania swojego adresu email z listy, a administrator zobowiązuje się do wykorzystywania dostępnych danych wyłącznie do celów informacyjnych związanych z portalem.

OCHRONA PRAW AUTORSKICH:

 1. Użytkownik portalu oświadcza, że posiada wszelkie prawa do wszystkich przesyłanych i kolejno umieszczonych w serwisie informacji oraz że nie naruszają one praw autorskich, praw do wizerunku lub dóbr osobistych innych osób.
 2. Akceptując niniejszy regulamin i przesyłając informacje, użytkownik serwisu udziela administratorowi nieodpłatnego, niewyłącznego przyzwolenia do prezentacji przesłanej treści na czas nieokreślony, w celach związanych z funkcjonowaniem portalu.
 3. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich w stosunku do opublikowanych informacji, użytkownik, którego informacja została udostępniona po zawiadomieniu go przez administratora przystąpi do wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom. Jeżeli osoba trzecia podejrzewa, że opublikowana treść mogła zostać zamieszczona bezprawnie, mając takie uzasadnione podejrzenie może zgłosić administratorowi swoje zastrzeżenia za pośrednictwem dostępnego w serwisie formularza kontaktowego. Administrator oczekuje, że osoba będąca autorem spornej treści przedstawi tytuł prawny do posiadanych danych, które miały zostać bezprawnie skopiowana. Administrator po analizie zgłoszenia, jeśli uzna roszczenie za zasadne usunie trwale niedozwolony materiał ze stron serwisu w terminie nieprzekraczającym 14 (czternastu) dni roboczych.

TREŚCI ZABRONIONE:

Administrator zabrania użytkownikom serwisu przesyłać i publikować w częściach niemoderowanych wszelkich zawartości     sprzecznych z prawem lub łamiących normy społeczne i obyczajowe.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

 1. Za przesłanie lub zamieszczanie w portalu informacji użytkownik ponosi odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Administrator nie kontroluje w sposób ciągły publikowanych na łamach całego serwisu przez użytkowników treści. W przypadku ujawnienia treści niezgodnych z regulaminem, administrator usunie je w możliwie krótkim czasie. Każdy użytkownik, którzy natrafi na treść niedozwoloną proszony jest o zgłaszanie tego faktu administratorowi.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia, których nie jest stroną oraz za ewentualne szkody powstałe w wyniku wykorzystywania dostępnej w serwisie treści.

ZMIANY REGULAMINU:

 1. Administrator może zmienić niniejszy regulamin z siedmiodniowym wyprzedzeniem. O zamiarze wprowadzenia zmian poinformuje w sposób widoczny na stronie głównej serwisu www.serial-e.pl.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Wszelkie spory i roszczenia związane z portalem rozpatrzy właściwy Sąd powszechny.
 2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowane mają obowiązujące przepisy prawa.